ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت کارکرد نهاد خانواده تشکیل می شود

ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت کارکرد نهاد خانواده تشکیل می شود

این ستاد به ریاست رییس جمهوری و با بهره گیری از نظرات نخبگان، صاحب نظران و با استفاده از حداکثر ظرفیت دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد تشکیل می شود.

مرکز فیلم

بک لینک ها