دکتر شفیع زاده تاکید کرد: تولید ابزارهای جدید بانکی با بهره گیری از نخبگان

دکتر شفیع زاده تاکید کرد: تولید ابزارهای جدید بانکی با بهره گیری از نخبگان

بانک و بیمه – فرازنیوز: دفتر مرکزی و اتاق معاملات کارگزاری بانک دی با حضور مدیرعامل بانک دی گشایش یافت

آهنگ جدید

بکلینک