مشق های سفارت آل سعود

مشق های سفارت آل سعود

اتفاق قابل پیش بینی سفارت پادشاهی عربستان در تهران، موضع گیری های مختلفی را متعاقب خود داشت. از نخبگان دولتی و حکومتی تا روزنامه نگاران جناح های مختلف سیاسی این اقدام را محکوم کردند. برخی موضع گیری ها چه از جانب سیاسیون و چه روزنامه نگاران، تنها محکومیت اقدام را در بر داشت بدون کمتر تلاشی برای درک دلایل اجتماعی، سیاسی و حتی تاریخی چنین اعمالی.

وبلاگ اطلاعات

پسورد نود