بانوان نخبه حضور بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته باشند

بانوان نخبه حضور بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته باشند

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار داشت:بانوان نخبه حضور بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته باشند.

خبر جدید

آپدیت نود 32