تأکید برنده جایزه اخلاق در علم ابن‌سینا بر بین‌المللی شدن فعالیت‌های علمی ایران

تأکید برنده جایزه اخلاق در علم ابن‌سینا بر بین‌المللی شدن فعالیت‌های علمی ایران

برنده چهارمین دوره جایزه اخلاق در علم ابن‌سینا یونسکو با تأکید بر خطراتی که عدم توجه به اخلاق در علم، جامعه بشری را تهدید می‌کند، گفت: اخلاق‌مداری بیش از هر چیزی به پیشرفت علم کمک می‌کند.

تأکید برنده جایزه اخلاق در علم ابن‌سینا بر بین‌المللی شدن فعالیت‌های علمی ایران

(image)

برنده چهارمین دوره جایزه اخلاق در علم ابن‌سینا یونسکو با تأکید بر خطراتی که عدم توجه به اخلاق در علم، جامعه بشری را تهدید می‌کند، گفت: اخلاق‌مداری بیش از هر چیزی به پیشرفت علم کمک می‌کند.
تأکید برنده جایزه اخلاق در علم ابن‌سینا بر بین‌المللی شدن فعالیت‌های علمی ایران

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی