تنها سه شرکت فعال در حوزه محاسبات کوانتومی وجود دارد

تنها سه شرکت فعال در حوزه محاسبات کوانتومی وجود دارد

خواص و قوانین فیزیک کوانتوم برای ذخیره‌سازی و انجام عملیات روی داده‌ها در رایانه‌های کوانتومی متجلی می‌شوند. این حوزه رو به پیشرفت، اما علی رغم تمامی جذابیت و کاربردهای بالقوه‌اش سرمایه‌گذاری کمی دارد. کارشناسان علت اصلی این امر را کمبود شرکت‌های فعال در این حوزه می‌دانند.

دانلود فیلم