خبرنگار صهیونیست: سیسی، امید “اسرائیل” است

خبرنگار صهیونیست: سیسی، امید “اسرائیل” است

یکی از خبرنگاران صهیونیست با تمجید از رییس جمهور مصر گفت: “به راستی این مرد، امید اسراییل است.”

خبرنگار صهیونیست: سیسی، امید “اسرائیل” است

(image)

یکی از خبرنگاران صهیونیست با تمجید از رییس جمهور مصر گفت: “به راستی این مرد، امید اسراییل است.”
خبرنگار صهیونیست: سیسی، امید “اسرائیل” است

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبر جدید