توقف فوری جنگ های داخلی در جهان اسلام

توقف فوری جنگ های داخلی در جهان اسلام
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به 70 سال است برای کشور غصب شده خود مبارزه می کند، مهم ترین وظیفه همه ماست.

توقف فوری جنگ های داخلی در جهان اسلام

حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، با اشاره به سیاست های تفرقه افکنانه نظام سلطه در میان مسلمانان، وظیفه رؤسای کشورهای اسلامی و همه نخبگان جهان اسلام را ایجاد وحدت، آگاه سازی ملت ها و متوقف کردن فوری فجایع تلخ در کشورهای اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: دفاع از فلسطین و همراهی با ملتی که نزدیک به 70 سال است برای کشور غصب شده خود مبارزه می کند، مهم ترین وظیفه همه ماست.
توقف فوری جنگ های داخلی در جهان اسلام