برخورد 2 جنگنده آمریکایی با یکدیگر

برخورد 2 جنگنده آمریکایی با یکدیگر
دو جنگنده آمریکایی در طی یک مأموریت آموزشی در صحرای نوادا به بکدیگر برخورد کردند و خلبان‌ها پیش از انفجار هواپیمایشان توانستند ایجکت کنند.

برخورد 2 جنگنده آمریکایی با یکدیگر

دو جنگنده آمریکایی در طی یک مأموریت آموزشی در صحرای نوادا به بکدیگر برخورد کردند و خلبان‌ها پیش از انفجار هواپیمایشان توانستند ایجکت کنند.
برخورد 2 جنگنده آمریکایی با یکدیگر