بایگانی برچسب: s

بازی «پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در نشست تبلیغاتی‌اش از این بازی تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

بازی «پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در نشست تبلیغاتی‌اش از این بازی تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

یک کارشناس بازی گفت: در یکی از خیابان‌های آمریکا هزاران نفر برای پیدا کردن یک «پوکمون» جدید ریختند بیرون. طوری که آن منطقه امنیتی شد. حالا تصور کنید که این امکان بیفتد دست گروهک‌های تروریستی!

بازی «پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در نشست تبلیغاتی‌اش از این بازی تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

(image)

یک کارشناس بازی گفت: در یکی از خیابان‌های آمریکا هزاران نفر برای پیدا کردن یک «پوکمون» جدید ریختند بیرون. طوری که آن منطقه امنیتی شد. حالا تصور کنید که این امکان بیفتد دست گروهک‌های تروریستی!
بازی «پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در نشست تبلیغاتی‌اش از این بازی تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

موبایل دوستان

«پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در میتینگ تبلیغاتی‌اش از آن تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

«پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در میتینگ تبلیغاتی‌اش از آن تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

یک کارشناس بازی گفت: در یکی از خیابان‌های آمریکا هزاران نفر برای پیدا کردن یک «پوکمون» جدید ریختند بیرون. طوری که آن منطقه امنیتی شد. حالا تصور کنید که این امکان بیفتد دست گروهک‌های تروریستی!

«پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در میتینگ تبلیغاتی‌اش از آن تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

(image)

یک کارشناس بازی گفت: در یکی از خیابان‌های آمریکا هزاران نفر برای پیدا کردن یک «پوکمون» جدید ریختند بیرون. طوری که آن منطقه امنیتی شد. حالا تصور کنید که این امکان بیفتد دست گروهک‌های تروریستی!
«پوکمون گو» ابزار جاسوسی است/ کلینتون در میتینگ تبلیغاتی‌اش از آن تعریف کرد/ صنعت بازی‌سازی در ایران از کار افتاده است

هنر