بایگانی برچسب: s

نرخ‌های جدید تلفن چقدر است؟

نرخ‌های جدید تلفن چقدر است؟

مرور وضعیت ایران در حوزه نرخ سبد ارتباطی نشان می‌دهد که جایگاه اول منطقه و دنیا را در زمینه ارزانی هزینه تلفن ثابت داریم و از این جهت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ورود درستی به حوزه تعدیل تعرفه‌های ارتباطی داشته است.

نرخ‌های جدید تلفن چقدر است؟

(image)

مرور وضعیت ایران در حوزه نرخ سبد ارتباطی نشان می‌دهد که جایگاه اول منطقه و دنیا را در زمینه ارزانی هزینه تلفن ثابت داریم و از این جهت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ورود درستی به حوزه تعدیل تعرفه‌های ارتباطی داشته است.
نرخ‌های جدید تلفن چقدر است؟

دانلود سریال و آهنگ