بایگانی برچسب: s

سایت «انتخاب» و ماهنامه «گزارش» مجرم شناخته شدند

بر اساس تصمیم هیات منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آراء سایت انتخاب و ماهنامه گزارش مجرم شناخته شدند.