بایگانی برچسب: s

تماس برخی اعراب با اسرائیل بدون اطلاع «امان»

تماس برخی اعراب با اسرائیل بدون اطلاع «امان»
فارس/ روزنامه «رای الیوم» ناتوانی اردن در مقابله با خطر رژیم صهیونیستی را ناشی از خیانت عربستان در نزدیک شدن به تل آویو و اقدام شاه اردن در به حاشیه راندن نخبگان سیاسی، توصیف کرد.
روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در سرمقاله خود با عنوان «نگرانی حاکم بر همه جامعه اردن» نوشت: اضطراب، همه جامعه اردن را فراگرفته؛ از نخبگان سیاسی تا مردم و حکومت در برهه کنونی از وخامت روز افزون در روابط با اسرائیل همسایه متکبر و خودخواه خود نگران هستند.
در این سرمقاله آمده که «جامعه اردن همچنین از نبود کمک های مالی و بهتر است بگوییم از سوی همسایه شرقی خود که عربستان سعودی است هم دچار تشویش شده علاوه بر اینکه اوضاع در شمال سوریه هم در سایه حضور گروه های تروریستی مسلح در آنجا نامعلوم است و افزایش قیمت ها و گرانی و گسترش فساد هم از عوامل عمده نگرانی هاست.
اگر بگوییم نبود کمک های مالی، مساله ای اقتصادی است که می توان تا زمانی با آن به سر برد اما تهدید روز افزون اسرائیل برای اردن که به بدترین شکل خود ظاهر شده و تحقیر شدیدی که اردنی ها در قضیه کشته شدن دو شهروند اردنی به ضرب گلوله یک نیروهای حفاظت سفارتخانه …

تماس برخی اعراب با اسرائیل بدون اطلاع «امان»

فارس/ روزنامه «رای الیوم» ناتوانی اردن در مقابله با خطر رژیم صهیونیستی را ناشی از خیانت عربستان در نزدیک شدن به تل آویو و اقدام شاه اردن در به حاشیه راندن نخبگان سیاسی، توصیف کرد.
روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در سرمقاله خود با عنوان «نگرانی حاکم بر همه جامعه اردن» نوشت: اضطراب، همه جامعه اردن را فراگرفته؛ از نخبگان سیاسی تا مردم و حکومت در برهه کنونی از وخامت روز افزون در روابط با اسرائیل همسایه متکبر و خودخواه خود نگران هستند.
در این سرمقاله آمده که «جامعه اردن همچنین از نبود کمک های مالی و بهتر است بگوییم از سوی همسایه شرقی خود که عربستان سعودی است هم دچار تشویش شده علاوه بر اینکه اوضاع در شمال سوریه هم در سایه حضور گروه های تروریستی مسلح در آنجا نامعلوم است و افزایش قیمت ها و گرانی و گسترش فساد هم از عوامل عمده نگرانی هاست.
اگر بگوییم نبود کمک های مالی، مساله ای اقتصادی است که می توان تا زمانی با آن به سر برد اما تهدید روز افزون اسرائیل برای اردن که به بدترین شکل خود ظاهر شده و تحقیر شدیدی که اردنی ها در قضیه کشته شدن دو شهروند اردنی به ضرب گلوله یک نیروهای حفاظت سفارتخانه …
تماس برخی اعراب با اسرائیل بدون اطلاع «امان»