بایگانی برچسب: s

منطقه «العریمیه» در شمال فلوجه پاکسازی شد

منطقه «العریمیه» در شمال فلوجه پاکسازی شد

نیروهای بسیج مردمی عراق منطقه «العریمیه» واقع در شمال فلوجه را از دست داعش آزاد کردند.

منطقه «العریمیه» در شمال فلوجه پاکسازی شد

(image)

نیروهای بسیج مردمی عراق منطقه «العریمیه» واقع در شمال فلوجه را از دست داعش آزاد کردند.
منطقه «العریمیه» در شمال فلوجه پاکسازی شد

عکس