۸۰۰ میلیون دلار تن‌ها سهم ایران از گردش مالی دارو در دنیاست/ طرح تغییر ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت پایلوت در تهران اجرایی می‌شود

۸۰۰ میلیون دلار تن‌ها سهم ایران از گردش مالی دارو در دنیاست/ طرح تغییر ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت پایلوت در تهران اجرایی می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طرح تغییر ساختار در دانشگاه‌های آزاد علوم پزشکی به صورت پایلوت در تهران در حال اجرا شدن است و ما این دانشگاه‌ها را مامور به انجام ماموریت بزرگی کردیم تا بتوانند در تهران این تغییرات را اعمال کنیم.

۸۰۰ میلیون دلار تن‌ها سهم ایران از گردش مالی دارو در دنیاست/ طرح تغییر ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت پایلوت در تهران اجرایی می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طرح تغییر ساختار در دانشگاه‌های آزاد علوم پزشکی به صورت پایلوت در تهران در حال اجرا شدن است و ما این دانشگاه‌ها را مامور به انجام ماموریت بزرگی کردیم تا بتوانند در تهران این تغییرات را اعمال کنیم.
۸۰۰ میلیون دلار تن‌ها سهم ایران از گردش مالی دارو در دنیاست/ طرح تغییر ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت پایلوت در تهران اجرایی می‌شود