۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند

۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند

کمیسیون عالی مستقل انتخابات درعراق با اشاره به افزایش احزاب سیاسی در این کشور در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۴ اعلام کرد که تعداد احزاب سیاسی ثبت شده برای انتخابات آینده پارلمانی(۲۰۱۸) به ۶۸ حزب رسیده است.

۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند

(image)

کمیسیون عالی مستقل انتخابات درعراق با اشاره به افزایش احزاب سیاسی در این کشور در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۴ اعلام کرد که تعداد احزاب سیاسی ثبت شده برای انتخابات آینده پارلمانی(۲۰۱۸) به ۶۸ حزب رسیده است.
۶۸ حزب درانتخابات پارلمانی عراق رقابت می‌کنند

سیستم اطلاع رسانی