۵۰۰ میلیون تومان‌ها رقمی نیست؛ زیاد برجسته‌شان نکنید!

۵۰۰ میلیون تومان‌ها رقمی نیست؛ زیاد برجسته‌شان نکنید!

هاشمی رفسنجانی گفت: وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم، ممکن است از قِبَل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود.

۵۰۰ میلیون تومان‌ها رقمی نیست؛ زیاد برجسته‌شان نکنید!

(image)

هاشمی رفسنجانی گفت: وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم، ممکن است از قِبَل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود.
۵۰۰ میلیون تومان‌ها رقمی نیست؛ زیاد برجسته‌شان نکنید!

آهنگ جدید