۴ عضو بخش خصوصی در شورای عالی بورس منصوب شدند

۴ عضو بخش خصوصی در شورای عالی بورس منصوب شدند

چهار تن از خبرگان مالی بخش خصوصی با احکام جداگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شورای عالی بورس عضو شدند.

۴ عضو بخش خصوصی در شورای عالی بورس منصوب شدند

(image)

چهار تن از خبرگان مالی بخش خصوصی با احکام جداگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شورای عالی بورس عضو شدند.
۴ عضو بخش خصوصی در شورای عالی بورس منصوب شدند