۴۸۰میلیارد تومان حق الوکاله متهم معروف

براساس تعرفه۶درصدی، این حق الوکاله ۴۸۰میلیارد تومان می شود.