۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند

۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان گفت: اردوی زیارتی بسیج دانشجویی دانشگاه از مناطق عملیاتی جنوب کشور با حضور ۴۰۰ نفر از دانشجویان خواهر و برادر برگزار شد.

۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان گفت: اردوی زیارتی بسیج دانشجویی دانشگاه از مناطق عملیاتی جنوب کشور با حضور ۴۰۰ نفر از دانشجویان خواهر و برادر برگزار شد.
۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در مناطق عملیاتی جنوب حضور پیدا کردند

عکس های جدید

آخرین اخبار ورزشی