۳ خرداد ۳۰۰ هزار رأی تبریز بازشماری می‌شود

۳ خرداد ۳۰۰ هزار رأی تبریز بازشماری می‌شود

شورای نگهبان در بررسی صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۵۵ حوزه انتخابیه، صحت انتخابات در ۵۲ حوزه را تأیید و انتخابات «بندر لنگه» را باطل کرد؛ برای نتایج انتخابات «اهر و هریس» نیز دستور تحقیق صادر و مقرر شد آرای «تبریز» نیز بازشماری شود.

۳ خرداد ۳۰۰ هزار رأی تبریز بازشماری می‌شود

(image)

شورای نگهبان در بررسی صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۵۵ حوزه انتخابیه، صحت انتخابات در ۵۲ حوزه را تأیید و انتخابات «بندر لنگه» را باطل کرد؛ برای نتایج انتخابات «اهر و هریس» نیز دستور تحقیق صادر و مقرر شد آرای «تبریز» نیز بازشماری شود.
۳ خرداد ۳۰۰ هزار رأی تبریز بازشماری می‌شود

wolrd press news