۳ توقع دادستان کل کشور از دولت درباره حقوق‌های نجومی

۳ توقع دادستان کل کشور از دولت درباره حقوق‌های نجومی

دادستان کل کشور گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.

۳ توقع دادستان کل کشور از دولت درباره حقوق‌های نجومی

(image)

دادستان کل کشور گفت:‌ از دولت توقع داریم ابتدا مدیران متخلف را که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند عزل کند و سپس این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.
۳ توقع دادستان کل کشور از دولت درباره حقوق‌های نجومی

خبر فرهنگیان