۲۶ مجروح حادثه اتوبوس سربازان ترخیص شدند

۲۶ مجروح حادثه اتوبوس سربازان ترخیص شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: از ۵۴ مجروح ۲ دستگاه اتوبوس حامل سربازان تاکنون ۲۶ نفر با پایان دوران نقاهت از بیمارستان شهید رجایی ترخیص شده اند.

۲۶ مجروح حادثه اتوبوس سربازان ترخیص شدند

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: از ۵۴ مجروح ۲ دستگاه اتوبوس حامل سربازان تاکنون ۲۶ نفر با پایان دوران نقاهت از بیمارستان شهید رجایی ترخیص شده اند.
۲۶ مجروح حادثه اتوبوس سربازان ترخیص شدند

آهنگ جدید