۲۵۰ هزار نفر از طریق بورس خانه دار شدند

۲۵۰ هزار نفر از طریق بورس خانه دار شدند

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: ۲۵۰ هزار نفر در سال ۹۴ از طریق بازار سرمایه صاحب خانه شدند.

۲۵۰ هزار نفر از طریق بورس خانه دار شدند

(image)

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: ۲۵۰ هزار نفر در سال ۹۴ از طریق بازار سرمایه صاحب خانه شدند.
۲۵۰ هزار نفر از طریق بورس خانه دار شدند

خرم خبر

فستیوال فیلم