۲۵۰ نفر از دانشجویان زنجانی از مناطق عملیاتی جنوب بازدید کردند

جانشین ناحیه بسیج دانشجویی زنجان گفت: ۲۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های زنجان در قالب اردوی راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند