۱۴ساعت پس از انفجار گاز در شهران؛ خدمات شبکه تلفن همراه به حالت عادی بازگشت

۱۴ساعت پس از انفجار گاز در شهران؛ خدمات شبکه تلفن همراه به حالت عادی بازگشت

با گذشت ۱۴ساعت پس از انفجار گاز در منطقه شهران واقع در غرب تهران، هم اکنون وضعیت شبکه تلفن همراه به حالت عادی بازگشته است.

۱۴ساعت پس از انفجار گاز در شهران؛ خدمات شبکه تلفن همراه به حالت عادی بازگشت

(image)

با گذشت ۱۴ساعت پس از انفجار گاز در منطقه شهران واقع در غرب تهران، هم اکنون وضعیت شبکه تلفن همراه به حالت عادی بازگشته است.
۱۴ساعت پس از انفجار گاز در شهران؛ خدمات شبکه تلفن همراه به حالت عادی بازگشت

تلگرام