۱۰۰ برابر شدن سطح زیرکشت محصولات تراریخته در دنیا

۱۰۰ برابر شدن سطح زیرکشت محصولات تراریخته در دنیا

رییس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: کشت محصولات تراریخته در ۲۸ کشور دنیا انجام می شود که در حدود ۲۰ سال گذشته سطح زیر کشت این محصولات بیش از ۱۰۰ برابر شده است.

۱۰۰ برابر شدن سطح زیرکشت محصولات تراریخته در دنیا

(image)

رییس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: کشت محصولات تراریخته در ۲۸ کشور دنیا انجام می شود که در حدود ۲۰ سال گذشته سطح زیر کشت این محصولات بیش از ۱۰۰ برابر شده است.
۱۰۰ برابر شدن سطح زیرکشت محصولات تراریخته در دنیا

اخبار دنیای دیجیتال