یک فلسطینی ۲ صهیونیست را به شدت زخمی کرد

یک فلسطینی ۲ صهیونیست را به شدت زخمی کرد

یک فلسطینی با ضربات چاقو به دو صهیونیست حمله کرده و هر دو را به شدت زخمی کرد.

یک فلسطینی ۲ صهیونیست را به شدت زخمی کرد

(image)

یک فلسطینی با ضربات چاقو به دو صهیونیست حمله کرده و هر دو را به شدت زخمی کرد.
یک فلسطینی ۲ صهیونیست را به شدت زخمی کرد

کتابخانه فرهنگ