یک شرکت هواپیمایی ژاپنی پروازهای خود را به بروکسل تعلیق کرد

یک شرکت هواپیمایی ژاپنی پروازهای خود را به بروکسل تعلیق کرد

به دنبال حملات تروریستی در پایتخت بلزیک، شرکت هواپیمایی آنای ژاپن پروازهای خود را تا پایان ماه مارس سال به بروکسل لغو کرد.

یک شرکت هواپیمایی ژاپنی پروازهای خود را به بروکسل تعلیق کرد

(image)

به دنبال حملات تروریستی در پایتخت بلزیک، شرکت هواپیمایی آنای ژاپن پروازهای خود را تا پایان ماه مارس سال به بروکسل لغو کرد.
یک شرکت هواپیمایی ژاپنی پروازهای خود را به بروکسل تعلیق کرد

world press news

دانلود نرم افزار