یوسین بولت: من بهترین هستم

یوسین بولت: من بهترین هستم

یوسین بولت پس از قهرماین در دوی ۴ در ۱۰۰ متر اعلام کرد به نظر خودش بهترین است.

یوسین بولت: من بهترین هستم

(image)

یوسین بولت پس از قهرماین در دوی ۴ در ۱۰۰ متر اعلام کرد به نظر خودش بهترین است.
یوسین بولت: من بهترین هستم

نفت آموزش پرورش دولتی