گوینده خبر مرگ احسان علیخانی توبیخ شد

گوینده خبر مرگ احسان علیخانی توبیخ شد

تهیه کننده ویژه برنامه المپیک شبکه ورزش گفت: توتونچی گزارشگر برنامه توبيخ شده است و مديران هم به سرعت اين توبيخ را انجام دادند و قطعا از اين اتفاق به سادگی عبور نخواهند كرد.

گوینده خبر مرگ احسان علیخانی توبیخ شد

(image)

تهیه کننده ویژه برنامه المپیک شبکه ورزش گفت: توتونچی گزارشگر برنامه توبيخ شده است و مديران هم به سرعت اين توبيخ را انجام دادند و قطعا از اين اتفاق به سادگی عبور نخواهند كرد.
گوینده خبر مرگ احسان علیخانی توبیخ شد