گل استقلال را خرسندنیا زد یا محسن فروزان؟

استقلال در وقت اضافی نیمه اول بازی با راه آهن دروازه این تیم را باز کرد.