گفت و شنود؛ پا به رکاب باشید!

گفت و شنود؛ پا به رکاب باشید!
«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت و شنود؛ پا به رکاب باشید!

«کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:
گفت و شنود؛ پا به رکاب باشید!