گفتگوی تلفنی امیر قطر با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین

گفتگوی تلفنی امیر قطر با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز جمعه به صورت تلفنی با هم گفتگو کردند.

گفتگوی تلفنی امیر قطر با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز جمعه به صورت تلفنی با هم گفتگو کردند.
گفتگوی تلفنی امیر قطر با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین