کیم جونگ اون: کره‌ شمالی توان حمله به اهداف آمریکا را در اقیانوس آرام دارد

کیم جونگ اون: کره‌ شمالی توان حمله به اهداف آمریکا را در اقیانوس آرام دارد

رهبر کره شمالی تاکید کرد این کشور قادر است به اهداف آمریکا در اقیانوس آرام حمله کند.

کیم جونگ اون: کره‌ شمالی توان حمله به اهداف آمریکا را در اقیانوس آرام دارد

(image)

رهبر کره شمالی تاکید کرد این کشور قادر است به اهداف آمریکا در اقیانوس آرام حمله کند.
کیم جونگ اون: کره‌ شمالی توان حمله به اهداف آمریکا را در اقیانوس آرام دارد

بازی