کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی به وسیله طراحی صنعتی

کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی به وسیله طراحی صنعتی
پنجمین نشست از نهمین کنگره ی پیشگامان پیشرفت با ارائه ی مقالاتی از دانش پژوهان و نخبگان ، در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی به وسیله طراحی صنعتی

پنجمین نشست از نهمین کنگره ی پیشگامان پیشرفت با ارائه ی مقالاتی از دانش پژوهان و نخبگان ، در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.
کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی به وسیله طراحی صنعتی

خرم خبر