کوپاهی، استاد اقتصاد کشاورزى دانشگاه تهران درگذشت

کوپاهی، استاد اقتصاد کشاورزى دانشگاه تهران درگذشت

مجید کوپاهی، عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درگذشت.

کوپاهی، استاد اقتصاد کشاورزى دانشگاه تهران درگذشت

(image)

مجید کوپاهی، عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درگذشت.
کوپاهی، استاد اقتصاد کشاورزى دانشگاه تهران درگذشت

دانلود موزیک