کل کل استادیومی شورای شهری ها

کل کل استادیومی شورای شهری ها
«امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
جناح اصلاح طلب در همه سال هایی که چنین برندی برای خود ساخته است همواره در حال سخن گفتن از ضرورت تساهل و تسامح، عرفی کردن سیاست، داشتن نگاه حل المسائلی و نه ایدئولوژیک به سیاست، گردش مسالمت آمیز نخبگان، جابه جایی قانونمند و آرام قدرت سیاسی و… بوده است.
مفاهیمی که در مقام حرف و در عالم کلیات بسیار قابل دفاع و دلنشین می نماید. این جریان سیاسی از طرف دیگر همواره رقبای خود را در قطب مقابل این مفاهیم و دشمن سرسخت آزادی های سیاسی و گردش نخبگان و رواداری سیاسی، معرفی کرده است اما در مقام عمل این جریان سیاسی خود همواره از بزرگ ترین ناقضان این مفاهیم بوده است.
در اکثر قریب به اتفاق کارزارهای انتخاباتی، آنجا که پیروزی نصیب کسی غیر آنان شده است، رفتار سیاسی اصلاح طلبان بر مدار تشکیک و تن ندادن تلویحی یا علنی به نتایج آرای مردم قرار داشته است. واضح ترین و نزدیک ترین این رفتار همانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ رخ داد و همگان دیدند که مدعیان دموکراسی خواهی و مردم گرایی از تن دادن به خواست اکثریت مردم سر باز زدند و کشور را …

کل کل استادیومی شورای شهری ها

«امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
جناح اصلاح طلب در همه سال هایی که چنین برندی برای خود ساخته است همواره در حال سخن گفتن از ضرورت تساهل و تسامح، عرفی کردن سیاست، داشتن نگاه حل المسائلی و نه ایدئولوژیک به سیاست، گردش مسالمت آمیز نخبگان، جابه جایی قانونمند و آرام قدرت سیاسی و… بوده است.
مفاهیمی که در مقام حرف و در عالم کلیات بسیار قابل دفاع و دلنشین می نماید. این جریان سیاسی از طرف دیگر همواره رقبای خود را در قطب مقابل این مفاهیم و دشمن سرسخت آزادی های سیاسی و گردش نخبگان و رواداری سیاسی، معرفی کرده است اما در مقام عمل این جریان سیاسی خود همواره از بزرگ ترین ناقضان این مفاهیم بوده است.
در اکثر قریب به اتفاق کارزارهای انتخاباتی، آنجا که پیروزی نصیب کسی غیر آنان شده است، رفتار سیاسی اصلاح طلبان بر مدار تشکیک و تن ندادن تلویحی یا علنی به نتایج آرای مردم قرار داشته است. واضح ترین و نزدیک ترین این رفتار همانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ رخ داد و همگان دیدند که مدعیان دموکراسی خواهی و مردم گرایی از تن دادن به خواست اکثریت مردم سر باز زدند و کشور را …
کل کل استادیومی شورای شهری ها