کلینتون: ایده‌های اقتصادی ترامپ برای آمریکا فاجعه‌بار است

کلینتون: ایده‌های اقتصادی ترامپ برای آمریکا فاجعه‌بار است

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در خصوص تاثیر منفی پیروزی رقیب خود، بر اقتصاد این کشور هشدار داد.

کلینتون: ایده‌های اقتصادی ترامپ برای آمریکا فاجعه‌بار است

(image)

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در خصوص تاثیر منفی پیروزی رقیب خود، بر اقتصاد این کشور هشدار داد.
کلینتون: ایده‌های اقتصادی ترامپ برای آمریکا فاجعه‌بار است

اخبار دنیای دیجیتال