کشف ۱۳۰ کیلو انواع مواد مخدر در زندان‌ها

کشف ۱۳۰ کیلو انواع مواد مخدر در زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در زندانها ۱۳۰کیلو است که کاهش ۱۰کیلو گرمی را نشان می دهد.

کشف ۱۳۰ کیلو انواع مواد مخدر در زندان‌ها

(image)

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در زندانها ۱۳۰کیلو است که کاهش ۱۰کیلو گرمی را نشان می دهد.
کشف ۱۳۰ کیلو انواع مواد مخدر در زندان‌ها

car