کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس

کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس
در پی کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس، این فرودگاه تخلیه شد.

کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس

در پی کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس، این فرودگاه تخلیه شد.
کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس