کسانی که ادعا می‌کردند ایران نباید آب سنگین داشته باشد، امروز از ما آب سنگین می‌خرند

کسانی که ادعا می‌کردند ایران نباید آب سنگین داشته باشد، امروز از ما آب سنگین می‌خرند

رییس جمهوری گفت: همان‌ کسانی که ادعا می‌کردند ایران نباید آب سنگین داشته باشد، امروز از ایران آب سنگین می‌خرند و تاکنون یک محموله از آن را خریداری کرده‌اند.

کسانی که ادعا می‌کردند ایران نباید آب سنگین داشته باشد، امروز از ما آب سنگین می‌خرند

(image)

رییس جمهوری گفت: همان‌ کسانی که ادعا می‌کردند ایران نباید آب سنگین داشته باشد، امروز از ایران آب سنگین می‌خرند و تاکنون یک محموله از آن را خریداری کرده‌اند.
کسانی که ادعا می‌کردند ایران نباید آب سنگین داشته باشد، امروز از ما آب سنگین می‌خرند

میهن دانلود