کرسی بی‌خاصیت رئیس سازمان ملل

کرسی بی‌خاصیت رئیس سازمان ملل

سازمان مللی که در مقابل کشوری مثل عربستان ذلیل است، نمی‌تواند درباره حقوق بشر موضع‌گیری و تصمیم‌گیری آزادانه‌ای داشته باشد؛ چطور نهادهای وابسته به این سازمان همچون انرژی اتمی ماموریت‌های خود را می‌توانند به درستی انجام دهند؟

کرسی بی‌خاصیت رئیس سازمان ملل

(image)

سازمان مللی که در مقابل کشوری مثل عربستان ذلیل است، نمی‌تواند درباره حقوق بشر موضع‌گیری و تصمیم‌گیری آزادانه‌ای داشته باشد؛ چطور نهادهای وابسته به این سازمان همچون انرژی اتمی ماموریت‌های خود را می‌توانند به درستی انجام دهند؟
کرسی بی‌خاصیت رئیس سازمان ملل

فیلم سریال آهنگ