کرسی آزاداندیشی«چرا امر به معروف، نه؟» در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود

کرسی آزاداندیشی«چرا امر به معروف، نه؟» فردا در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود.