کتاب «واقعیت، افسانه و پیش بینی» توسط انتشارات دانشگاه مفید به چاپ دوم رسید

کتاب «واقعیت، افسانه و پیش بینى» تالیف نلسون گودمن، ‌ترجمه رضا گندمی نصر آبادی توسط انتشارات دانشگاه مفید به چاپ دوم رسید.