کاهش میزان ورود جهانگردان خارجی به ترکیه به‌دنبال حملات خرابکارانه در این کشور

کاهش میزان ورود جهانگردان خارجی به ترکیه به‌دنبال حملات خرابکارانه در این کشور

 یک خبرگزاری آمریکایی نوشت: کاهش ۱۰درصدی میزان ورود جهانگردان خارجی به ترکیه در ماه فوریه علامتی نگران کننده برای کشوری است که اقتصادش متکی به درآمدهای جهانگردی است.

کاهش میزان ورود جهانگردان خارجی به ترکیه به‌دنبال حملات خرابکارانه در این کشور

(image)

 یک خبرگزاری آمریکایی نوشت: کاهش ۱۰درصدی میزان ورود جهانگردان خارجی به ترکیه در ماه فوریه علامتی نگران کننده برای کشوری است که اقتصادش متکی به درآمدهای جهانگردی است.
کاهش میزان ورود جهانگردان خارجی به ترکیه به‌دنبال حملات خرابکارانه در این کشور

مرجع سلامتی