کارشکنی آمریکا و عربستان مانع حل سیاسی بحران سوریه/ تمایل زیاد آمریکایی‌ها برای حل مسائل منطقه به صورت دوجانبه با ایران

کارشکنی آمریکا و عربستان مانع حل سیاسی بحران سوریه/ تمایل زیاد آمریکایی‌ها برای حل مسائل منطقه به صورت دوجانبه با ایران

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: اگر آمریکا و عربستان کارشکنی و اقدام به پیگیری حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های مسلح بی‌مسئولت نمی‌کردند، اوضاع سوریه اکنون در مسیر حل سیاسی متمرکز بود.

کارشکنی آمریکا و عربستان مانع حل سیاسی بحران سوریه/ تمایل زیاد آمریکایی‌ها برای حل مسائل منطقه به صورت دوجانبه با ایران

(image)

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: اگر آمریکا و عربستان کارشکنی و اقدام به پیگیری حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های مسلح بی‌مسئولت نمی‌کردند، اوضاع سوریه اکنون در مسیر حل سیاسی متمرکز بود.
کارشکنی آمریکا و عربستان مانع حل سیاسی بحران سوریه/ تمایل زیاد آمریکایی‌ها برای حل مسائل منطقه به صورت دوجانبه با ایران

آهنگ جدید