کارشناسان از ارتباط برکناری امیرعبداللهیان با حوادث بحرین می‌گویند/ شیوخ عرب جری شدند!

کارشناسان از ارتباط برکناری امیرعبداللهیان با حوادث بحرین می‌گویند/ شیوخ عرب جری شدند!

اقدام خصمانه و تحریک‌آمیز رژیم آل‌خلیفه بیش از آنکه تصمیمی داخلی برای مقابله با انقلابیون باشد، حاوی پیام‌های سیاسی منطقه‌ای است.

کارشناسان از ارتباط برکناری امیرعبداللهیان با حوادث بحرین می‌گویند/ شیوخ عرب جری شدند!

(image)

اقدام خصمانه و تحریک‌آمیز رژیم آل‌خلیفه بیش از آنکه تصمیمی داخلی برای مقابله با انقلابیون باشد، حاوی پیام‌های سیاسی منطقه‌ای است.
کارشناسان از ارتباط برکناری امیرعبداللهیان با حوادث بحرین می‌گویند/ شیوخ عرب جری شدند!

bluray movie download