کابینه پیشنهادی روحانی، اعتدالی نیست!

کابینه پیشنهادی روحانی، اعتدالی نیست!
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که کابینه روحانی همتراز با مشی اعتدالی رئیس جمهور نیست.

کابینه پیشنهادی روحانی، اعتدالی نیست!

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که کابینه روحانی همتراز با مشی اعتدالی رئیس جمهور نیست.
کابینه پیشنهادی روحانی، اعتدالی نیست!