چه کنیم تا خداوند به ما تخفیف دهد؟

چه کنیم تا خداوند به ما تخفیف دهد؟

اگر خداوند بخواهد با عدل خویش با ما برخورد کند، مواخذه و مجازات می شویم ولی فضل و رحمت پروردگار موجب این تقاضا می شود

چه کنیم تا خداوند به ما تخفیف دهد؟

(image)

اگر خداوند بخواهد با عدل خویش با ما برخورد کند، مواخذه و مجازات می شویم ولی فضل و رحمت پروردگار موجب این تقاضا می شود
چه کنیم تا خداوند به ما تخفیف دهد؟

موزیک سرا